Bác Thắng

Trung Tâm diệt mối tốt quá! Bảo hành có 1 năm, nhưng nhà tôi 5 năm rồi mà vẫn chưa thấy mối quay trở lại.