Mối có ăn tường không?

Mối tiết một loại axit đặc biệt có thể đục xuyên tường. Trong quá trình đi tìm kiếm thức ăn và lấy nước, mối đắp các đường đất dài, làm cho tường bị ẩm mốc và suy yếu. Lâu dài có thể dẫn đến đổ nhà sập tường.